در این روش کاشت موبصورت سرپایی انجام شده ونیازی به بستری شدن دربیمارستان ندارد.

در پیوند موی طبیعی به روش (FIT) با ابزار خاصی مو ها از پشت سر – کناره های سر و نواحی پر پشت بدن به صورت تک فولیکولی ( مینی گرافت و میکرو گرافت ) برداشته شده و در نواحی کم پشت بالای سر و نواحی دیگر که شامل (ریش ، سیبیل و ابرو) می شود پیوند می گردند. در این روش موهای بدون برش ، بخیه و جراحی بدون بیهوشی و به نواحی کم پشت و طاس منتقل می گردند و این بزرگترین مزیت روش FIT می باشد. در روش FIT ناحیه برداشت مو (بانک مو) هیچ گونه آسیبی ندیده و این روش جدید ، تنها روش بدون عارضه در پیوند موی طبیعی می باشد.

موارد کاربرد FIT نسبت به FUT همیشه بیشتر می باشد و هم اکنون روش FIT اولین و بهترین پیشنهاد پزشک به بیمار خویش می باشد. حسن بزرگ FIT این است که به دلیل عدم نیاز برداشت نوار از پشت سر ( که تعداد مشخصی مو داشته و لذا تعداد مو های آن محدودیت دارد ) تعداد موهای قابل برداشت در FIT محدودیت زیادی نداشته و به راحتی می توان دوازده هزار تار مو (گاهی بیشتر ) برداشت نموده و کاشت.

حسن دیگر این روش (FIT) این است که می توان از موهای بدن هم استفاه نمود ، در حالی که در روش (FUT) فقط می توان از موهای پشت سر استفاده نمود.

در مجموع FIT بهترین و جدیدترین روش کاشت و پیوند موی طبیعی است و غالباً در شرایط خاص از روش FUT استفاده می شود.

برای حصول بهترین نتیجه ، گرافت های تک مویی در قسمت خط رویش مو کاشته می شوند. زیرا این بخش از سر به طور طبیعی دارای موهای تکی است.

 

طراحی مناطق مختلف کاشت مودر منطقه طاس

 

گرافت های 2 تایی درعقب خط رویش مووگرافت های 3 تایی وبیشتردربالای سرکاشته می شوندتاحداکثرتراکم رابوجودآورند.

 

گرافت های حاوی 3-2 مو

 

نتایج حاصله ازپیوندموی طبیعی در جلسه اول همیشه بهترازجلسات بعدی خواهدبود.بعنوان مثال باکاشت یکصدعددگرافت دریک جلسه تعدادموهای بیشتری خواهیم داشت تادردو جلسه کاشت موهرجلسه پنجاه عددگرافت کاشته شود.بهمین دلیل درصورت امکان بهتراست سعی شودکه دریک جلسه کارپیوندموراتمام کنیم.

پس ازبیحسی کامل منطقه گیرنده مو، با استفاده ازتیغ های بسیارنازک وکوچک شکاف های متعدددرمناطق طاس ایجادمی گردد.محورطولی این شکاف هاوزاویه وعمق فرورفتن تیغ برای هرمنطقه ازموضع کاشت مومتغیربوده ودقت دراین مرحله است که نتیجه نهایی کاشت مورامشخص می نماید.

مهمترین فاکتوردرموردجهت وزاویه مویی که بعدازکاشت درمی آید،جهت و زاویه شکافی است که ایجادمی شودنه جهت وزاویه مو در حین واردشدن درشکاف ایجادشده بعبارت دیگرهرزاویه وجهتی که درزمان درست کردن شکاف ایجادشودموی درحین کاشت هم ازآن تبعیت می کند.

 

شکاف های ظریف ایجادشده برای تعبیه گرافت ها

پس ازآن هرگرافت دریک شکاف قرارداده می شود.این مرحله بسیاروقت گیربوده وحدود6-4 ساعت طول می کشد.بهتراست موهای کاشته شده 4- 3 میلیمتربلندی داشته باشند.

جاگذاری گرافت هاباپنس های بسیارظریف

پس ازکاشت مویکی ازسه حالت ذیل ممکن است برای گرافت های کاشته شده اتفاق بیافتد:

1)گرافت هاپس از 4- 2 هفته ریخته(البته ریشه موسالم وزنده است)و4- 3 ماه بعددرمی آیند(متوسط زمان درآمدن 8 الی 5/2 ماه است).این وضعیت شایعترین اتفاقی است که برای گرافت هامی افتد.

2)گرافت هابرای 14- 10 روزپس ازعمل بصورت غیرفعال باقی مانده(یعنی رشدنمی کنند)وسپس بدون ریزش شروع به رشدمی نماین

3)گرافت هابرای 4- 3 ماه پس ازعمل بصورت غیرفعال باقی مانده(یعنی رشدنمی کنند)وسپس بدون ریزش شروع به رشدمی نمایند.حالت اخیرفقط در 5 درصدمواردمشاهده می گردد.

[/content_box][content_box heading=”تستهای آزمایشگاهی قبل ازکاشت مو” heading_size=”h1″ style=”style-1″ text_align=”left”]CBC – BS – BUN – Cr – AST – ALT – Alk Ph –  BT –  PT – PTT – CT – HIV  Ab –  HCV  Ab – HBS  Ag  &  Ab – Blood group & Rh[/content_box][content_box heading=”توصیه های قبل ازکاشت مو” heading_size=”h1″ style=”style-1″ text_align=”left”]

برای یك هفته قبل وبعدازپیوندازمصرف عوامل زیرخودداری شود:

مشروبات الكلی,داروهای مسكن وضددردمثل قرص آسپرین,بروفن,ایندومتاسین(استامینوفن اشكالی ندارد),قرص ویتامین E وسیگار.

قبل ازمراجعه سرخودراباشامپوبطوركامل چندباربشویید.

وعده غذای قبل ازپیوندمومختصرومقوی باشد.

لطفاً ازنوشیدن مایعات زیادوچای قبل ازکاشت موخودداری کنید.

درصورتیکه داروی خاصی رابطورمرتب مصرف می کنیدویابیماری مهمی داریدحتماٌ قبل ازانجام کاراطلاع دهید.

کلیه سؤالات ومشکلات احنمالی خودراکه فکرمی کنیدباکاشت موی فعلی شماارتباط دارندقبل ازانجام کاربا کلینیک مطرح نموده تابااطمینان خاطروآرامش کارراشروع نموده وبعداً مشکلی برای شماپیش نیاید.

خواهشمنداست قبل ازانجام كارتمامی زیورآلات(انگشتر،گردنبند،النگو،گوشواره وغیره)وساعت خودرادربیاورید.

چون رانندگی بلافاصله پس ازکاشت موبه صلاح شمانمی باشد لذالطفاً بدون اتومبیل تشریف بیاورید.

[/content_box][content_box heading=”مراقبت های پس ازکاشت مو” heading_size=”h1″ style=”style-1″ text_align=”left”]

کنترول دردبعدازعمل(زیرادرصورت وجوددردامکان بیرون زدن گرافتهای کاشته شده وجوددارد)ومراقبت درست ومناسب ارزخم ازنکات مهم می باشند.

بهتراست که پس ازکاشت مابقی روزرادرمنزل استراحت کرده ودرچندشب اول هنگام استراحت دوبالش نرم طوری زیرسرقرار داده شودكه به حالت نیمه نشسته بخوابید.

برای یك هفته ازانجام اعمالی که ممکن است باعث خونریزی درمحل کاشت موشونداکیداٌ خودداری شودمثل کارهای سنگین كه نیازبه زورزدن وفشارآوردن زیاددارد،حركات سریع و سرفه های شدیدوخم شدن زیاددرحالت ایستاده مانندبستن بندکفش یابرداشتن اجسام ازروی زمین.

کمپرس یخ درشب اول مفیدبوده زیراباعث کاهش دردوخونریزی شده وتاحدی اثرکمپرس فشاری هم برزخم دارد.

روزبعدجهت برداشت پانسمان سرمراجعه شود.آقایان بایستی یک کلاه لبه دارپارچه ای که تاحدممکن گشادوراحت باشد،به همراه داشته باشند.

پس ازشستشوی اولیه درکلینیک لازم است كه روزانه باشامپوی تجویزشده بصورت بسیارملایم وبدون دستكاری سرتان رابشویید. طریقه صحیح شستشوی سرآموزش داده خواهدشد.

معمولاً 7-3روزطول می کشدتاقرمزی والتهاب سربرطرف گردد.كبره(کراست)هایی كه درمحل كاشت مووجوددارندباشستشوی ملایم روزانه ودرعرض چندروزخودبخودافتاده ولذا ازكندن ودستکاری آنها اكیداً خودداری شود.

کلاه گیس در هفته اول ممنوع ودرصورتیکه بیماربخواهددر هفته دوم ازآن استفاده نمایدبهتراست که از 12 ساعت درروزبیشترنباشد.از هفته سوم کلاه گیس آزاداست.

فعالیت بدنی شدیدوورزش تایک هفته ممنوع وسپس ورزش سبک(بجزشنا)بااحتیاط ازنظرضربه به سرآزاداست.پس ازدوهفته همه نوع ورزش مجازمی باشد.قراردادن منطقه کاشت مودرمعرض هوای آزادونورخورشیدبسیارمفیدمی باشد.

بعد ازکاشت موی طبیعی استراحت ویامرخصی ازمحل كارلازم نبوده،معمولاٌ مشکل خاصی پیش نیامده وفردمی تواندیک الی دوروزبعدبه سرکارش بازگردد.

عوارض کاشت مو

1)تورم پوست:معمولاٌ تورم خفیف درپیشانی رخ می دهد.اقدامات ذیل برای کاهش ویارفع آن مفیدهستند:رعایت حالت نیمه نشسته درحین خواب درچندشب اول،عدم استفاده ازدارو(بغیرازداروهای تجویزشده)برای دوهفته،کمپرس گرم برای 15 الی 20 دقیقه 4- 3 باردرروزواستفاده ازهدبند(برای افزایش جذب مایعات).

2)خونریزی:معمولاٌ خفیف است ودرکمتراز5/0 درصدمواردرخ می دهد.کمپرس سرد،پانسمان فشاری و رعایت حالت نیمه نشسته مفیدهستند.

3)بیحسی ومورمورشدن خفیف در منطقه دهنده موکه زودگذربوده وخودش خوب می شود.بدلیل این بیحسی گاهی به سربیمارضربه هایی واردشده وخودش متوجه نمی شودوازاین نظربایستی خیلی مراقب باشدبخصوص درحین سواروپیاده شدن ازاتومبیل.

4)حساسیت به داروهای مصرفی که نادراست.

5)اختلاف بین موهای پیوندزده شده وموهای قبلی وی ازنظرمیزان مجعدبودن،رنگ وقطرموهاکه همگی موقتی بوده وباگذشت زمان مرتفع می شوند.

6)درد منطقه دهنده یاگیرنده موکه اغلب خفیف وزودگذربوده وبامصرف قرص استامینوفن کدئین سریعاً برطرف می گردد.بامتدهای جدیدکاشت موسردردهای شدید(که قبلاٌ دیده می شد)به هیچ عنوان رخ نمی دهند.

7)خارش:شایع است.کورتون موضعی،کمپرس سردوآنتی هیستامین خوراکی مفیدمی باشند.

8)کبره(کراست)درمحل کاشت مو:معمولاً درسه روزاول رخ می دهدوبدلیل ترشح سرم منعقدشده وخون ازدورگرافت هااست.کراست هامشکلی برای موهای پیوندزده شده بوجودنیاورده وخودشان بتدریج می افتند.تمیزکردن وخوب شستن(البته بااحتیاط) در منطقه کاشت موبرای جلوگیری ازبروزکراست بسیارمهم است.کراست هارانبایستی کندزیراباعث کنده شدن فولیکول پیوندزده شده می شود.شامپوکردن روزانه،استفاده ازآب اکسیژنه 4/1 وکمپرس مرطوب مفیدهستند.

9)جابجاشدن ویابیرون آمدن گرافت ها:بصورت خفیف شایع بوده واهمیتی ندارد.این حالت معمولاً بدلیل خارانیدن موضع،ضربه(یکی ازمواردمهم ضربه خوردن به سردرحین سواروپیاده شدن ازاتومبیل است)،کشیدن گرافت هاتوسط بیمار،برس وشانه زدن شدیدموهای خشک،زیادخم شدن درحالت ایستاده،زورزدن،مالش شدیددرحین شستشووفشارشدیدآب دوش رخ می دهد.بایستی برس وشانه زدن فقط برروی موهای خیس یعنی پس ازشامپوزدن انجام شود.

10)جوش چرکی:تعدادکمی جوش چرکی همیشه ایجادشده واهمیت خاصی ندارند.زمان ایجاداین ضایعات ازچندهفته تا 4- 2 ماه بعدازعمل است.برای جلوگیری ازبروزجوش منطقه کاشت موبایدخوب،تمیزومرتب باشامپوشسته شود.استفاده ازکمپرس گرم ومرطوب وآنتی بیوتیک موضعی ودرصورتیکه جواب ندادآنتی بیوتیک خوراکی وگاهی بازکردن و تخلیه جوش هاازاقدامات درمانی برای جوش هاهستند.

نکات بسیار مهم

 1. الف) ساقه موهای كاشته شده درچندروزاول بعدازکاشت موشروع به رشدكرده وبلندترمی شوندولی بعدازحدودیك ماه این موهاواردحالت استراحت شده وبتدریج می افتند.رشدمجددموهای كاشته شده به تدریج وآهسته از3ماه بعدشروع ورشدکامل موهاحدود8-6 ماه بطول می انجامد.

  موهای جدیدممكن است باسرعت های متفاوت رشدكرده وگاهی درابتداازنظررنگ,ضخامت وقوام بایكدیگرمتفاوت هستندولی دراكثرموارداین مسائل همگی رفع می گردند.

  درافرادیكه موهای كم پشت ونازك دارند(واكثریت بیماران كاشت موراهمین افرادتشكیل می دهند)حدودیك ماه پس ازپیوندممكن است موهای قبلی وی نیزواردحالت استراحت شده وبریزند(دراثراسترس،داروهای تجویزشده وگاهی هم بدلایل نامعلوم).این ریزش موطبیعی بوده و بدلایل نامعلوم درخانم هابیشتررخ می دهد.این وضعیت ممكن است6-4ماه طول بكشدودرجریان آن ظاهراً محلی كه موهاكاشته شده است بنظركم پشت ترمی آید.این كم پشتی ناراحت کننده ولی موقتی بوده وبابیرون آمدن موهاازحالت استراحت ورشدموهای كاشته شده,نمای محل كاشت موبه حالت عادی درمی آید.

  پس ازاینكه مـوهای كاشته شده رشدكردند,می توان آنهاراشست,كوتاه کرد،سشوار کشیدوشكل وفرم داد.بطورکلی 12-9ماه پس ازپیوندقسمت طاس کاملاٌ رشدطبیعی خودرابدست می آورد.

  ب)موهای كاشته شده چون ازمحل هایی برداشته می شوندكه عمدتاً فاقد گیرنده هورمون های مردانه بوده ودچارریزش موی مردانه نمی شوندلذااین موهامعمولاً نریخته وتاسالهاباقی می مانند.

  ج)درهرجلسه کاشت موی طبیعی بسته به روش انجام شده 5000 تا 10000 عددتارمو(یابعبارتی 1800 تا 4000 گرافت)کاشته می شود.

  د)کاشت مو در کلینیک تخصصی سعادت اباد باضمانت کتبی انجام شده ودرصورت بروزهرگونه مشکل ویانارضایتی(که البته احتمال آن بسیارکم است)باتوافق بیمارکاشت مومجدداً بصورت رایگان تکرار و یا هزینه وی(بصورت قسمتی ازآن نسبت به تعدادموهایی که درآمده است ویاتمام هزینه بصورت کامل)مستردمی گردد.

  ه)تعدادموهای كاشته شده درمحل كم پشت بطورمستقیم ارتباط داردبا:

  الف)مساحت وتراكم مودر ناحیه برداشت مو

  ب)مساحت ناحیه كم پشت كه محل كاشت مومی باشد.

  هرچقدرتراكم موومساحت محل برداشت موبیشترومساحت محل كاشت مووكم پشتی موهای آن كمترباشد نتیجه بهتری حاصل خواهدشد.

  موهایی كه درحال حاضر(قبل ازکاشت مو)درناحیه كم مو وجود دارند, ممكن است بمرورزمان ودرطی سالهای آینده(به همان دلیلی كه ازقبل موهادچاركم پشتی وریزش شده بودند)ریخته وكمترشوند.این مطلب هیچگونه ارتباطی باپیوندمودرحال حاضرنداشته ودرصورت بروزآن جهت پرپشت شدن مجددموهای سرنیازبه کاشت موی مجددخواهدبود.

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 8 MB.
  برای مشاوره دقیق تر عکس موهای خود را ارسال کنید (عکس واضع و شفاف)

  Call Now Buttonتماس مستقیم( کلیک کنید)