درکلینیک سعادت اباد این روش بابیحسی موضعی وبدون احساس دردیک نواراز منطقه خاصی ازپشت سر(اکسی پوت)برداشته می شود. علت انتخاب این منطقه(که به آن Donor Safe Area گفته می شود) این است که ریشه موهای آن دارای گیرنده هورمون مردانه (تستوسترون) نمی باشند و لذا تحت تأثیر اثرات ریزش موی این هورمون قرار نمی گیرند.

محل برداشت مودرپشت سر (منطقه تیره رنگ)

 

 

 

محل برداشت مودرپشت سر(منطقه ای که موهای آن کوتاه شده است)

طول این نوار از 20 الی 30 سانتیمتروعرض آن از 10 تا 18 میلیمتراست.ابعاداین نوارمحدودیت داشته زیرابایستی طول وعرض آن طوری انتخاب شودکه آسیبی به پوست پشت سرواردنیآمده وپوست تحمل کشش آن راداشته باشدوازآن مهمتربه بخیه های پشت سر(که البته بسیارظریف ومیکروسکوپیک هستند)فشاری واردنیامده تا اسکار بخیه فوق به صورت یک خط مویی درآمده ومعلوم نباشد(خط مویی موردبحث که محل بسته شدن پوست می باشدبسیارنازک بوده ودرزیرخواب موهای پشت سرمخفی می شود).

سپس این نوار توسط متخصصین پوست و موی ما در کلینیک سعادت اباد  زیرمیکروسکوپ وباوسایل بسیارظریف به قطعات کوچک تقسیم می گرددبطوریکه درهرقطعه یک الی سه تارمو(وندرتاً 5- 4 تارمو)وجودداشته باشد(به هرقطعه دراصطلاح یک گرافت گفته می شود).گرافت های حاصله درمحلول نرمال سالین(نمکی)خنک قرارداده می شوند.دراین محلول خنک می توان گرافت هاراتا4-2 ساعت زنده وبدون آسیب به بافت های حیاتی آن نگهداری نمود.

برای حصول بهترین نتیجه گرافت های تک مویی درقسمت خط رویش مو توسط متخصصین پوست و موی ما در کلینیک سعادت کاشته می شوند زیرااین بخش ازسربطورطبیعی دارای موهای تکی است.

گرافت های حاوی یک موی تکی

گرافت های 2 تایی وسه تایی درعقب خط رویش مودرجلوی سرکاشته می شوندتا نتیجه کاملاً طبیعی بوجودآورده شود.

 

گرافت های حاوی 3-2 مو

گرافت های 4 تایی وبیشتردربالای سرپیوندزده می شوندتاحداکثرتراکم رابوجودآورند.

 

 

گرافت های حاوی 5-4 مو

درشکل زیرقسمت های مختلف منطقه طاس راملاحظه می فرمایید.درنوارباریک جلو(که خط رویش مودرجلوی سراست)موهای تکی کاشته شده،درنوارپشت آن که کمی پهن تراست موهای دووسه تایی ودرقسمت های بالاترگرافت های 5-4 تایی قرارمی گیرند.

 

 

طراحی مناطق مختلف کاشت مو در منطقه طاس

نتایج حاصله ازپیوندموی طبیعی توسط متخصصین پوست و موی ما در کلینیک سعادت در جلسه اول همیشه بهترازجلسات بعدی خواهدبود. بعنوان مثال باکاشت یکصدعددگرافت دریک جلسه تعدادموهای بیشتری خواهیم داشت تادردو جلسه کاشت موهرجلسه پنجاه عددگرافت کاشته شود.بهمین دلیل درصورت امکان بهتراست سعی شودکه دریک جلسه کارپیوندموراتمام کنیم.

پس ازبیحسی کامل منطقه گیرنده مو، با استفاده ازتیغ های بسیارنازک وکوچک شکاف های متعدددرمناطق طاس ایجادمی گردد.محورطولی این شکاف هاوزاویه وعمق فرورفتن تیغ برای هرمنطقه ازموضع کاشت مومتغیربوده ودقت دراین مرحله است که نتیجه نهایی کاشت مورامشخص می نماید.

مهمترین فاکتور در مورد جهت و زاویه مویی که بعد از کاشت درمی آید، جهت وزاویه شکافی است که ایجادمی شودنه جهت و زاویه مو درحین وارد شدن درشکاف ایجاد شده بعبارت دیگر هر زاویه و جهتی که در زمان درست کردن شکاف ایجاد شود موی در حین کاشت هم از آن تبعیت می کند. در شکل زیر به زاویه وجهت درست شکاف ها و ظرافت آنها توجه کنید. همچنین ملاحظه می فرمایید که خط موی جلو دارای نامنظمی هایی است تا نتیجه کاملاً طبیعی ایجاد گردد.

 

 

شکاف های ظریف ایجادشده برای تعبیه گرافت ها

پس ازآن هرگرافت دریک شکاف قرارداده می شود.این مرحله بسیاروقت گیربوده وحدود6-4 ساعت طول می کشد.بهتراست موهای کاشته شده 4- 3 میلیمتربلندی داشته باشند.انتقال گرافت هاازمحلول نمکی خنک به داخل شکاف هاباپنس های بسیارظریف ونازک انجام می شودتاآسیبی به آنهاواردنیاید.زمان انتقال برای هرگرافت نبایستی از3-2 دقیقه تجاوزنمایدودرطول این مدت هم گرافت فوق مرتب توسط اسپری سرم نمکی خنک خیس نگه داشته می شودتاازخشک شدن آن جلوگیری شودزیرایکی ازشایع ترین علل نگرفتن گرافت های پیوندزده شده خشک شدن آنهادرحین انتقال وکاشت درشکاف هااست.

پس ازکاشت مویکی ازسه حالت ذیل ممکن است برای گرافت های کاشته شده اتفاق بیافتد:

1)گرافت هاپس از 4- 2 هفته ریخته(البته ریشه موسالم وزنده است)و4- 3 ماه بعددرمی آیند(متوسط زمان درآمدن 8 الی 5/2 ماه است).این وضعیت شایعترین اتفاقی است که برای گرافت هامی افتد.

2)گرافت هابرای 14- 10 روزپس ازعمل بصورت غیرفعال باقی مانده(یعنی رشدنمی کنند)وسپس بدون ریزش شروع به رشدمی نمایند.

3)گرافت هابرای 4- 3 ماه پس ازعمل بصورت غیرفعال باقی مانده(یعنی رشدنمی کنند)وسپس بدون ریزش شروع به رشدمی نمایند.حالت اخیرفقط در 5 درصدمواردمشاهده می گردد.

 

 

 

تستهای آزمایشگاهی قبل ازکاشت مو

CBC – BS – BUN – Cr – AST – ALT – Alk Ph –  BT –  PT – PTT – CT – HIV  Ab –  HCV  Ab – HBS  Ag  &  Ab –

Blood group & Rh

توصیه های قبل ازکاشت مو در کلینیک سعادت اباد

برای یك هفته قبل وبعدازپیوندازمصرف عوامل زیرخودداری شود:

1- مشروبات الكلی,داروهای مسكن وضددردمثل قرص آسپرین,بروفن,ایندومتاسین(استامینوفن اشكالی ندارد),قرص ویتامین E وسیگار.

2- قبل ازمراجعه سرخودراباشامپوبطوركامل چندباربشویید.

3- وعده غذای قبل ازپیوندمومختصرومقوی باشد.

4- لطفاً ازنوشیدن مایعات زیادوچای قبل ازکاشت موخودداری کنید.

5- درصورتیکه داروی خاصی رابطورمرتب مصرف می کنیدویابیماری مهمی داریدحتماً قبل ازانجام کاراطلاع دهید.

6- کلیه سؤالات و مشکلات احنمالی خودراکه فکرمی کنیدباکاشت موی فعلی شماارتباط دارندقبل ازانجام کار با کلینیک تخصصی جم مطرح نموده تابااطمینان خاطروآرامش کارراشروع نموده وبعداً مشکلی برای شماپیش نیاید.

7- خواهشمند است قبل ازانجام كارتمامی زیورآلات(انگشتر،گردنبند،النگو،گوشواره وغیره)وساعت خودرادربیاورید.

8- چون رانندگی بلافاصله پس ازکاشت موبه صلاح شمانمی باشد لذالطفاً بدون اتومبیل تشریف بیاورید.

مراقبت های پس از کاشت مو درکلینیک سعادت اباد

کنترول دردبعدازعمل(زیرادرصورت وجوددردامکان بیرون زدن گرافتهای کاشته شده وجوددارد)ومراقبت درست ومناسب ارزخم ازنکات مهم می باشند.

بهتراست که پس ازکاشت مابقی روزرادرمنزل استراحت کرده ودرچندشب اول هنگام استراحت دوبالش نرم طوری زیرسرقرار داده شودكه به حالت نیمه نشسته بخوابید.

برای یك هفته ازانجام اعمالی که ممکن است باعث خونریزی درمحل کاشت مو شوند اکیداً خودداری شودمثل کارهای سنگین كه نیازبه زورزدن وفشارآوردن زیاددارد،حركات سریع و سرفه های شدیدوخم شدن زیاددرحالت ایستاده مانندبستن بندکفش یابرداشتن اجسام ازروی زمین.

کمپرس یخ درشب اول مفیدبوده زیراباعث کاهش دردوخونریزی شده وتاحدی اثرکمپرس فشاری هم برزخم دارد.

روزبعدجهت برداشت پانسمان سرمراجعه شود.آقایان بایستی یک کلاه لبه دارپارچه ای که تاحدممکن گشادوراحت باشد،به همراه داشته باشند.

پس ازشستشوی اولیه درکلینیک لازم است كه روزانه باشامپوی تجویزشده بصورت بسیارملایم وبدون دستكاری سرتان رابشویید. طریقه صحیح شستشوی سرآموزش داده خواهدشد.

معمولاً 7-3روزطول می کشدتاقرمزی والتهاب سربرطرف گردد.كبره(کراست)هایی كه درمحل كاشت مووجوددارندباشستشوی ملایم روزانه ودرعرض چندروزخودبخودافتاده ولذا ازكندن ودستکاری آنها اكیداً خودداری شود.بخیه های پشت سردوهفته بعدکشیده می شوند.

کلاه گیس درهفته اول ممنوع ودرصورتیکه بیماربخواهددرهفته دوم ازآن استفاده نمایدبهتراست که از 12 ساعت درروزبیشترنباشد.از هفته سوم کلاه گیس آزاد است.

فعالیت بدنی شدیدوورزش تایک هفته ممنوع وسپس ورزش سبک(بجزشنا)بااحتیاط ازنظرضربه به سرآزاداست.پس ازدوهفته همه نوع ورزش مجازمی باشد.قراردادن منطقه کاشت مودرمعرض هوای آزادونورخورشیدبسیارمفیدمی باشد.

بعد ازکاشت موی طبیعی استراحت ویامرخصی ازمحل كارلازم نبوده،معمولاً مشکل خاصی پیش نیامده وفردمی تواندیک الی دوروزبعدبه سرکارش بازگردد.

عوارض کاشت مو

1)تورم پوست:معمولاً تورم خفیف درپیشانی رخ می دهد.اقدامات ذیل برای کاهش ویارفع آن مفیدهستند:رعایت حالت نیمه نشسته درحین خواب درچندشب اول،عدم استفاده ازدارو(بغیرازداروهای تجویزشده)برای دوهفته،کمپرس گرم برای 15 الی 20 دقیقه 4- 3 باردرروزواستفاده ازهدبند(برای افزایش جذب مایعات).

2)خونریزی:معمولاً خفیف است ودرکمتراز5/0 درصدمواردرخ می دهد.کمپرس سرد،پانسمان فشاری و رعایت حالت نیمه نشسته مفیدهستند.

3)بیحسی ومورمورشدن خفیف در منطقه دهنده موکه زودگذربوده وخودش خوب می شود.بدلیل این بیحسی گاهی به سربیمارضربه هایی واردشده وخودش متوجه نمی شودوازاین نظربایستی خیلی مراقب باشدبخصوص درحین سواروپیاده شدن ازاتومبیل.

4)حساسیت به داروهای مصرفی که نادراست.

5)اختلاف بین موهای پیوندزده شده وموهای قبلی وی ازنظرمیزان مجعدبودن،رنگ وقطرموهاکه همگی موقتی بوده وباگذشت زمان مرتفع می شوند.

6)درد منطقه دهنده یاگیرنده موکه اغلب خفیف وزودگذربوده وبامصرف قرص استامینوفن کدئین سریعاً برطرف می گردد. بامتدهای جدیدکاشت موسردردهای شدید(که قبلاً دیده می شد)به هیچ عنوان رخ نمی دهند.

7)خارش:شایع است.کورتون موضعی،کمپرس سردوآنتی هیستامین خوراکی مفیدمی باشند.

8)کبره (کراست) درمحل کاشت مو:معمولاً درسه روزاول رخ می دهدوبدلیل ترشح سرم منعقدشده وخون ازدورگرافت هااست.کراست هامشکلی برای موهای پیوندزده شده بوجودنیاورده وخودشان بتدریج می افتند.تمیزکردن وخوب شستن (البته با احتیاط) درمنطقه کاشت موبرای جلوگیری ازبروزکراست بسیارمهم است.کراست هارانبایستی کندزیراباعث کنده شدن فولیکول پیوندزده شده می شود.شامپوکردن روزانه،استفاده ازآب اکسیژنه 4/1 وکمپرس مرطوب مفیدهستند.

9)جابجاشدن ویابیرون آمدن گرافت ها:بصورت خفیف شایع بوده واهمیتی ندارد.این حالت معمولاً بدلیل خارانیدن موضع،ضربه(یکی ازمواردمهم ضربه خوردن به سردرحین سواروپیاده شدن ازاتومبیل است)، کشیدن گرافت هاتوسط بیمار،برس وشانه زدن شدیدموهای خشک،زیادخم شدن درحالت ایستاده،زورزدن،مالش شدیددرحین شستشووفشارشدیدآب دوش رخ می دهد.بایستی برس وشانه زدن فقط برروی موهای خیس یعنی پس ازشامپوزدن انجام شود.

10)جوش چرکی:تعدادکمی جوش چرکی همیشه ایجادشده واهمیت خاصی ندارند.زمان ایجاداین ضایعات ازچندهفته تا 4- 2 ماه بعدازعمل است.برای جلوگیری ازبروزجوش منطقه کاشت موبایدخوب،تمیزومرتب باشامپوشسته شود.استفاده ازکمپرس گرم ومرطوب وآنتی بیوتیک موضعی ودرصورتیکه جواب ندادآنتی بیوتیک خوراکی وگاهی بازکردن و تخلیه جوش ها از اقدامات درمانی برای جوش ها هستند.

 

چند نکته ی مهم

الف)ساقه موهای كاشته شده درچندروزاول بعدازکاشت موشروع به رشدكرده وبلندترمی شوندولی بعدازحدودیك ماه این موهاواردحالت استراحت شده وبتدریج می افتند.رشدمجددموهای كاشته شده به تدریج وآهسته از3ماه بعدشروع ورشدکامل موهاحدود8-6 ماه بطول می انجامد.

موهای جدیدممكن است باسرعت های متفاوت رشدكرده وگاهی درابتداازنظررنگ,ضخامت وقوام بایكدیگرمتفاوت هستندولی دراكثرموارداین مسائل همگی رفع می گردند.

درافرادیكه موهای كم پشت ونازك دارند(واكثریت بیماران كاشت موراهمین افرادتشكیل می دهند)حدودیك ماه پس ازپیوندممكن است موهای قبلی وی نیزواردحالت استراحت شده وبریزند(دراثراسترس،داروهای تجویزشده وگاهی هم بدلایل نامعلوم).این ریزش موطبیعی بوده و بدلایل نامعلوم درخانم هابیشتررخ می دهد.این وضعیت ممكن است6-4ماه طول بكشدودرجریان آن ظاهراً محلی كه موهاكاشته شده است بنظركم پشت ترمی آید.این كم پشتی ناراحت کننده ولی موقتی بوده وبابیرون آمدن موهاازحالت استراحت ورشدموهای كاشته شده,نمای محل كاشت موبه حالت عادی درمی آید.

پس ازاینكه مـوهای كاشته شده رشدكردند,می توان آنهاراشست,كوتاه کرد،سشوار کشیدوشكل وفرم داد.بطورکلی 12-9ماه پس ازپیوندقسمت طاس کاملاً رشدطبیعی خودرابدست می آورد.

ب)موهای كاشته شده چون ازمحل هایی برداشته می شوندكه عمدتاً فاقد گیرنده هورمون های مردانه بوده ودچارریزش موی مردانه نمی شوندلذااین موهامعمولاً نریخته وتاسالهاباقی می مانند.

ج)درهرجلسه کاشت موی طبیعی بسته به روش انجام شده 5000 تا 10000 عددتارمو(یابعبارتی 1800 تا 4000 گرافت)کاشته می شود.

د)کاشت مو در کلینیک تخصصی جم باضمانت کتبی انجام شده ودرصورت بروزهرگونه مشکل ویانارضایتی(که البته احتمال آن بسیارکم است)باتوافق بیمارکاشت مو مجدداً بصورت رایگان تکرار و یا هزینه وی(بصورت قسمتی ازآن نسبت به تعدادموهایی که درآمده است ویاتمام هزینه بصورت کامل)مستردمی گردد.

ه)تعدادموهای كاشته شده درمحل كم پشت بطورمستقیم ارتباط داردبا:

الف)مساحت وتراكم مو در ناحیه برداشت مو

ب)مساحت ناحیه كم پشت كه محل كاشت مومی باشد.

هرچقدرتراكم مو و مساحت محل برداشت موبیشتر و مساحت محل كاشت مو و كم پشتی موهای آن كمتر باشد نتیجه بهتری حاصل خواهدشد.

موهایی كه درحال حاضر(قبل ازکاشت مو)درناحیه كم مو وجود دارند, ممكن است بمرور زمان ودرطی سالهای آینده (به همان دلیلی كه ازقبل موهادچاركم پشتی وریزش شده بودند)ریخته وكمترشوند.این مطلب هیچگونه ارتباطی باپیوندمودرحال حاضرنداشته ودرصورت بروزآن جهت پرپشت شدن مجددموهای سرنیازبه کاشت موی مجددخواهدبود.

مراقبت­ها

هنگام سوار و پیاده شدن از اتومبیل مراقب باشید تا سر شما به جایی برخورد نکند.

حداقل تا 5 روز بعد از کاشت مو، شبها بصورت نیمه نشسته و با زوایه 45 درجه بخوابید و از دراز کشیدن بصورت کاملا افقی حدا بپرهیزید. این کار به جلوگیری از تورم احتمالی کمک شایانی خواهد کرد.

تا 14 روز پس از عمل کاشت به هیچ عنوان از نوشیدنی­های الکلی و دخانیات استفاده نکنید.

تا 14 روز منطقه کاشته شده را لمس نکرده و نخارانید و در صورت بروز خارش از قرص سیتریزین استافده کنید.

تا 14 روز پس از عمل کاشت، از پوشش دکمه دار استفاده کنید و از پوشیدن لباسهایی با یقه تنگ جدا خودداری کنید.

تا 14 روز پس از عمل کاشت مو، سر خود را خم نکنید زیرا باعث ایجاد کشیدگی در پشت سر شده که باعث ایجاد اسکار در محل برداشت خوهد شد.

تا 6 ماه از رفتن به استخر جدا بپرهیزید زیرا کُلُر موجود در آب استخر، مانع از رشد کامل موهای کاشته شده می­گردند.

تا 14 روز پس از عمل کاشت، موهای سر خود را………..

براي ادامه مطلب پيام دهيد..

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 8 MB.
    برای مشاوره دقیق تر عکس موهای خود را ارسال کنید (عکس واضع و شفاف)

    Call Now Buttonتماس مستقیم( کلیک کنید)